15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun uyarınca; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacıyla halihazırda trafiğe kayıtlı taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk kez kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi (“MTV”) tutarı kadar ek MTV uygulanması düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ek MTV uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen Genel Tebliğ (Seri No:1) bugün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kapsam:

15.07.2023 tarihinde mevcut sicile kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar ile bu tarihten sonra 31.12.2023 tarihine kadar ilk kez kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan;

 • Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler
 • Minibüs, panelvan, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri
 • Uçak ve helikopterler

Mükellefler:

15.07.2023 tarihinde mevcut motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ile 15.07.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler söz konusu ek MTV mükellefidir. 15.07.2023 tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecektir.

Tahakkuk:

15.07.2023 tarihinde mevcut sicile kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar 15.07.2023 tarihinde; bu tarihten 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

Ödeme:

15.07.2023 tarihinde mevcut sicile kayıt ve tescil edilmiş taşıtlara ilişkin ek MTV’nin 1. taksiti Ağustos ayının sonuna kadar, 2. taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte toplam 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin tamamı kadar ödenecektir.

15.07.2023 tarihi ila 31.12.2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ödeme süresi içerisinde birlikte peşin olarak ödenecektir.

İstisna:

Aşağıda belirtilen taşıtlar söz konusu ek MTV uygulamasından muaf tutulmuşlardır;

 1. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde;
 • Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar
 • Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar
 • Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar (ağır hasarlı hale gelerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile göçük altında kalarak enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamayan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan taşıtlar)
 • Deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar
 1. Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar

Diğer Hususlar:

 • 07.2023 tarihinden önce trafikten çekilen bir taşıtın, 15.07.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarihler dahil) tescil kaydının yeniden açılması halinde, bu taşıt sahipleri ek MTV’nin mükellefi olacak ve taşıt için 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek MTV ödeyeceklerdir.
 • Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecektir.
 • Ek MTV ödenmemiş veya taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacaktır.
 • Ek MTV ödenmeden trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemleri yapılmayacaktır.

Yukarıda detayları verilen Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.