Vergi Hukuku, vergi ödenmesinin hem temel hak ve hürriyetlere getirilen bir sınırlandırma olması hem de bir ödev olması nedeniyle Anayasa Hukuku; vergilendirme işleminin bir idari işlem olması nedeniyle İdare Hukuku; vergi yükümlülüklerine uyulmamasına karşı cezai yaptırımlar (vergi suçları ve kabahatleri) düzenlenmiş olması nedeniyle Ceza Hukuku; vergiyi doğuran olayın kimi hallerde özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanması nedeniyle Özel Hukuk alanları ile etkileşim içerisindedir.

Vergi Hukukunun temelinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun yer almakla birlikte vergi konularına göre örneğin Emlak Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu gibi özel kanunlar ve yönetmelikleri de kapsamaktadır. Yine, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi genel kanunlarla da bağlantısı bulunmaktadır.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Yapılandırma, uzlaştırma, taksitlendirme, vergi indirimi vd. konularda başvuru işlemleri
 • Vergi hataları ve düzeltme – şikayet konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Vergi inceleme raporları ve vergi ceza raporlarına karşı iptali için yargısal yollara başvurulması
 • Vergi zıyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tahakkuk ettirilen vergiler, ödeme emirlerine karşı iptali için itiraz yolu ve yargısal yollara başvurulması
 • Haciz, e-haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ile satış işlemlerinin iptali için yargısal yollara başvurulması
 • Vergi idarelerinden özelge ve görüş alınması
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri, belediyeler başta olmak üzere müvekkillerin kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi
 • Vergi suçları ve kabahatlerine karşı vergi ceza hukuku alanlarında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Emlak Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Kültür Varlıkları Katkı Payı konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Özel Tüketim Vergisi konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Katma Değer Vergisi konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Damga Vergisi konularında dava ve danışmanlık işlemleri