Kentsel dönüşüm hukuku, şehirleşme ile birlikte ortaya çıkan çarpık kentleşme ve kaçak yapı sorununun önüne geçilmesi ve aynı zamanda deprem riskine karşı dayanıksız yapıların yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi amacıyla planlanan bir kentsel dönüşüm projesinin riskli yapı/alan tespiti aşamasından bu projenin gerçekleştirilmesine kadar uyulması gereken kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Kentsel dönüşüm hukuku, esasında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde şekillense de 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu vd. mevzuatları da bünyesinde barındırmakta olup ayrıca riskli yapı/alan maliklerinin arsa payı karşılığı müteahhitlerle anlaşması da piyasada yaygın olduğundan İnşaat Hukuku alanı ile de yoğun bir etkileşim halindedir.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • Kentsel dönüşüm kararının alınması sürecinde malikler veya müteahhitlerin temsili ve toplantı müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • Riskli yapı tespitinin yapılması, riskli yapı kararının alınarak kesinleşmesi, tapuya şerhi ve riskli yapının yıkımı aşamalarında belediyeler ve tapu müdürlükleri nezdinde iş ve işlemlerin yürütülmesi
  • Kentsel dönüşüm projelerinde anlaşma sağlamayan azınlık malikler ile kiracılar ve ipotek alacaklılarının haklarının korunması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ile riskli yapı kararına karşı itiraz edilmesi
  • Kentsel dönüşüm kararına katılmayan maliklere karşı ihtarname ve hisse satış prosedürlerinin yürütülmesi (SPK değerlemesi, belediyelere başvuru vd.) ayrıca kiracıların tahliyesine ilişkin danışmanlık işlemleri
  • Kentsel dönüşüm projesinde maliklere kira yardımı ve taşınma yardımının sağlanması ve denetimi konusunda danışmanlık işlemleri
  • Kentsel dönüşüm projelerinde yapı ruhsatı alınması, kat irtifakı kurulması, temlik işlemleri, kat mülkiyeti kurulması, iskan alınması vb. işlemlerde müteahhitlerin tapu müdürlükleri ve belediyeler nezdinde temsil edilmesi ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
  • Yukarıda belirtilen tüm danışmanlık hizmetleri kapsamında müvekkillerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve Belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi
  • Riskli yapı tespitinin iptali davaları, kentsel dönüşüm kararının iptali davaları, yıkım kararının iptali davaları, arsa payının düzeltilmesi davaları, hisse bedeli tespitinin iptali davaları vd. kentsel dönüşüm davalarında müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi