Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapı üzerinde inşa edilen daire, işyeri vb. bağımsız bölümlere tekabül eden arsa payları ve ortak alanlar üzerindeki ortaklık payları üzerindeki mülkiyet hakkı anlamına gelmekte olup bu konudaki düzenlemeleri içeren hukuk alanına da Kat Mülkiyeti Hukuku denmektedir. Bu hukuk alanı, içerisinde kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakları ve diğer ayni hakları, şerhleri ve ilgili diğer düzenlemeleri içermektedir. Kat mülkiyeti hukukunun temelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yer almakla birlikte Türk Medeni Kanunu ve İmar Kanunu gibi kanunlarla da bağlantısı bulunmaktadır.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Kat irtifakının kurulması ve kat mülkiyetine dönüştürülmesi işlemlerinde hukuki destek sağlanması
  • Yönetim planlarının oluşturulması
  • Kat malikleri genel kurul toplantılarına katılım sağlanması ve alınan kararların icrasının takip edilmesi
  • Kat malikleri genel kurulunun hukuka aykırı kararlarına karşı iptal davası açılması,
  • Ortak gider borçlarının (aidat, katılım payı vb.) tahsil edilmesi
  • Ortak alanlara el atılması durumunda müdahalenin önlenmesi konusunda hukuki destek sağlanması
  • Yönetimin 3. kişilerle akdettiği sözleşmelerin (hizmet, yapı, güvenlik vb.) denetlenmesi ve icrasının sağlanması
  • Site çalışanlarının (kapıcı, güvenlik elemanı vb.) bulunması durumunda iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların takibi