İmar hukuku, arza veya arazi üzerine yapılacak olan resmi veya özel yerleşim yerlerinin (yapılaşmanın) sahip olması gereken özelliklerinin belirlendiği ve imar planlarının yapılması ve yatırımların yapılabileceği yerlerle ilgili düzenlemeleri içeren bir hukuk dalı olup idare hukukunun bir alt dalı olmakla birlikte birçok hukuk disiplini ile de etkileşim içerisinde olan 3194 sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere birçok özel kanunu ve yönetmeliği içerisinde barındıran bir hukuk alanıdır.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Taşınmazın imar ve kadastral durumu ile ilgili inceleme yapılması, imar planı değişikliği, parselizasyon, ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme) gibi imar uygulamaları kapsamında danışmanlık işlemleri
 • İmar planı değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi, gerekli hallerde itiraz edilmesi ve iptali için yargısal yollara başvurulması
 • Nazım imar planı, uygulama imar planı, parselizasyon, ifraz/tevhit gibi imar uygulamalarından kaynaklanan iptal ve tam yargı davaları
 • Belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin gerekli hallerde itiraz edilmesi ve süreçlerin takibi,
 • Yapı tatil tutanağı, yıkım kararları ve idari para cezalarına ilişkin itiraz edilmesi ve iptali için yargısal yollara başvurulması
 • İmar affı/barışı kapsamında başvuru işlemleri ve yapı kayıt belgesinin iptaline karşı yargısal yollara başvurulması
 • Kamulaştırma ve acele kamulaştırma işlemlerine ilişkin idari süreçlerin yürütülmesi, kamulaştırma işleminin iptali davaları ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları
 • Kamulaştırmasız el atma kapsamında başvuru işlemleri, kamulaştırmasız el atma tazminatı davaları ve ecrimisil davaları
 • Kültür ve tabiat varlıklarını koruma alanında danışmanlık işlemleri ve sit alanlarında yapılaşma ile ilgili davalar
 • Koruma yüksek kurulu ve koruma bölge kurulları kararlarına karşı itiraz edilmesi ve iptali için yargısal yollara başvurulması
 • Yukarıda belirtilen tüm dava ve danışmanlık hizmetleri kapsamında müvekkillerin Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve Belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi