İdare Hukuku, esasen idari teşkilat içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişlerini, idarenin kişilere karşı yetki ve sorumluluklarını ve bu kamu otoritesinin kişilerin haklarını ihlal etmesi durumunda başvurabilecek hukuki yol ve yöntemleri düzenleyen bir kamu hukuku alanıdır.

Bu kapsamda, idarenin hukuka aykırı eylem veya işlemlerinden dolayı müvekkillerimizin haklarının ihlal edilmesi durumunda ilgili idari makamlara başvuru ve itiraz süreçlerinin başlatılması ve takip edilmesi, uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi, iptal davalarının yürütülmesi, mahkemeler ve diğer tüm resmi merciler nezdinde temsil edilmesi ayrıca idare ile akdedilecek idari sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi noktalarında dava ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Özellikle, imar hukukundan doğan uyuşmazlıklar, kentsel dönüşüm hukukundan doğan uyuşmazlıklar, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin uyuşmazlıklar ve bu kapsamda uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi, idarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar (örn. uygulama imar planının iptali, ecrimisil ihbarnamesinin iptali, yıkım kararının iptali, yapı tatil tutanağını iptali vs.), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan doğan ihtilaflar ve idari para cezalarına karşı itiraz edilmesi başta olmak üzere müvekkillerimize hukuki hizmetler sunulmaktadır.