Gayrimenkul hukuku, arsa, arazi, konut, apartman, daire şeklinde nitelendirilen taşınmazlar hakkında düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında bu taşınmazlar hakkında doğan uyuşmazlıkların çözümünü öngören ayrıca Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Kira Hukuku, İdare Hukuku, İmar Hukuku, İnşaat Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku gibi birçok hukuk dalını da içerisinde barındıran bir hukuk alanıdır.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Tapu iptal ve tescil davaları, tapu kaydının düzeltilmesi davaları ile Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) davaları
 • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları ile zilyetlik hukukundan doğan davalar, ecrimisil davaları
 • Ön alım (şuf’a), alım (iştira) ve geri alım (vefa) davaları
 • İpotek, intifa, irtifak hakları gibi ayni hakların kurulması, tesisi ve terkini konularında danışmanlık işlemleri ve davaları
 • Muris muvazaası ve mirasçıdan mal kaçırılmasına ilişkin davalar ile vasiyetnamenin iptali vb. miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davalar
 • Taşınmaz alım ve satış sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri başta olmak üzere taşınmazlara ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması, müzakere süreçlerinin yönetilmesi
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi konusunda danışmanlık işlemleri ve kiralananın tahliyesi, kira tespit davası, kira uyarlama davası başta olmak üzere kira alacaklarının tahsili vb. kira hukukundan doğacak davalar
 • Boşanma hukuku kapsamında taşınmazların paylaşımına ilişkin danışmanlık işlemleri ve mal rejimi davaları, eşlerden birisinin mal kaçırmasına ilişkin davalar ve aile konutu şerhi tesisi işlemleri
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık işlemleri
 • Yukarıda belirtilen tüm dava ve danışmanlık hizmetleri kapsamında müvekkillerin Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve Belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi
 • Taşınmazlara ilişkin mülkiyet hakkının ihlali kapsamında AYM ve AİHM bireysel başvuru hizmetleri